În vederea facilitării accesului turiştilor la acest obiectiv de patrimoniu, Consiliul Judeţean Botoşani, în parteneriat cu Mănăstirea Coșula, a inițiat proiectul intitulat “Reabilitarea şi valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal Coşula, Judeţul Botoşani” care a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.

În data de 12.02.2014, a fost semnat contractul de finanțare nr. 4.061 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Parteneriatul dintre UAT Județul Botoşani și Mănăstirea „Sf. Nicolae” Coșula, perioada de implementare a proiectului fiind de 23 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 16.535.885,09 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată Uniunii Europene şi Guvernului României este de 11.944.524,01 lei. Contribuţia Consiliului Judeţean Botoşani, în calitate de Beneficiar al finanţării este de 1.435.667,86 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea si valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu național “Complexul Monahal Coșula” din județul Botoșani, în vederea includerii acestuia în circuitul turistic cultural și religios și promovarea lui pentru atragerea turiștilor, contribuind astfel la creșterea potențialului turistic și a gradului de atractivitate a județului Botoșani si a regiunii Nord- Est.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Restaurarea obiectivului de patrimoniu naţional reprezentat de “Complexul Monahal Coşula” alcătuit din: Biserica „Sf. Nicolae”, Casa Egumenească, Arhondaricul, Trapeza și Cuhniile, Turnul Clopotniţă, Zidul de Incintă, în vederea punerii în valoare a acestuia sub aspect structural, funcţional şi arhitectural
  • Sistematizarea şi reabilitarea infrastructurilor conexe Ansamblului, respectiv drum de acces, carosabil şi pietonal, parcaje, în vederea facilitării accesului la monumentul naţional „Complexul Monahal Coşula” din judeţul Botoşani
  • Amenajarea şi dotarea Complexului Monahal Coşula în vederea includerii în circuitul turistic cultural şi religios precum şi promovarea obiectivului la nivel judeţean, regional şi naţional.

Activitățile proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare:

Activitatea 1: Realizarea DALI și a Analizei Cost-Beneficiu
Activitatea 2: Realizarea proiectului de execuție

Activităţile proiectului după semnarea contractului de finanțare:

Activitatea 1: Realizarea managementului de proiect
Activitatea 2: Restaurarea și reabilitarea Complexului Monahal Coșula, echipamente și dotări pentru Complexul Monahal Coșula
Activitatea 3: Publicitate și informare
Activitatea 4: Monitorizarea și evaluarea proiectului

Grupul țintă:

pe termen mediu si lung (peste 3 ani):

  • turiști extraregionali, constituit din tineri si adulți care practică turismul neorganizat
  • turiști de grup și familie (turism cultural, ecleziastic sau de agrement in Regiune)
  • grupuri organizate de preșcolari, școlari, studenți

pe termen scurt (sub 3 ani):

  • turiști si excursioniști intraregionali (din județele învecinate Iași și Suceava și din județele Bacău, Vaslui și Neamț, care fac parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est).

Numărul de persoane care beneficiază de servicii în prezent și estimat pe următorii ani:

numărul de vizitatori ai  Mănăstirii Coşula actual/an         1.000

numărul de vizitatori preconizat după restauare/an           2.000

Intervențiile realizate în vederea restaurării/reabilitării au fost următoarele:

Biserica cu hramul Sf. Nicolae

Prin proiectul de restaurare, s-au luat măsuri de închidere a fisurilor existente (inclusiv la  portalul de intrare original de piatră fisurat și desprins din zidăria de piatră), s-a păstrat șarpanta și învelitoarea existentă, s-a realizat un dren perimetral pentru îndepărtarea apelor din versant de fundația bisericii, s-au realizat operații de eliminare a apei și a mucegaiului din pereții interiori si exteriori și o hidroizolație la exteriorul soclului și sub pardoseală. Pentru restaurarea componentelor artistice, s-a executat un proiect de conservare-restaurare a picturilor murale interioare, exterioare şi a paramentului exterior (medieval), realizat de un specialist atestat.

Casa Egumenească

Casa Egumenească a fost reconstruită/restaurată aproape în totalitate, redându-i-se unele din funcționalitățile inițiale ca muzeu de artă liturgică și centru de conferințe, ateliere de pictură iconografică, restaurare pictură iconografică. Soluțiile propuse pentru reabilitarea clădirii au condus la: rezidirea unor porțiuni de zid și bolți desfăcute cu materiale tradiționale și respectând grosimile de ziduri și detaliile inițiale, refacerea planșeelor, balcoanelor, parapeților scărilor, restabilirea legăturilor între cărămizi la zidurile ce au rămas în picioare ca parte componentă a zidurilor, ridicarea gradului de asigurare seismică a clădirii în concordanță cu zona de amplasament, refacerea șarpantei, măsuri de izolare hidrofugă, măsuri pentru reabilitarea termică, execuția de instalații interioare în totalitate noi.

Turnul Clopotniță

Construcția nu prezenta degradări vizibile. Totuși existau infiltrații de apă din teren pe zona de nord la nivelul parterului. În urma descopertărilor s-a refăcut liantul dintre zidăria de piatra în cazul constatării dezagregării sale prin injectări. S-a executat  protecția hidrofugă la nivelul parterului și protecții hidrofuge prin glafuri pe zonele  orizontale ale expunerii zidăriei din piatră la intemperii. S-au refăcut elementele structurale din lemn (scări, podine de acces) până la nivelul camerei clopotelor.

Zidul de incintă

Prin proiectul de restaurare, s-a refăcut stabilitatea elementelor lucrându-se pe tronsoane. S-a asigurat drenarea versantului și hidroizolarea zonei de contact a zidului cu acesta (în amonte) astfel încât să nu mai fie infiltrații de apă în materialul de construcție al zidului. S-a înlocuit și rețesut materialul portant ce și-a pierdut capacitatea portantă si s-au executat rosturi în zid la distanțe normate.

Trapeza si cuhniile

Prin proiectul de restaurare, s-au realizat: asigurarea fundațiilor, drenarea locală pentru scoaterea de sub influența apelor de ploaie a construcțiilor hrubelor, refacerea bolților, hidroizolarea pe contur a spațiului hrubelor, realizarea unei protecții a hidroizolațiilor, ventilarea spațiului prin refacerea ventilațiilor naturale.

Arhondaricul

Soluțiile propuse pentru reabilitarea clădirii au condus la: conformarea seismică a clădirii, restabilirea legăturilor între cărămizi ca parte componentă a zidurilor, ridicarea gradului de asigurare seismică a clădirii în concordanță cu zona de amplasament, reabilitarea șarpantei, măsuri de izolare hidrofugă.

Implementarea acestui proiect va contribui la păstrarea și conservarea în bune condiții a patrimoniului cultural şi religios național, va crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea relațiilor cu alte ansambluri monahale în sensul reintroducerii acestuia în circuitul muzeal, ecumenic și turistic și va avea ca rezultat creșterea atractivității turistice a Județului Botoşani.

ISTORICUL MĂNĂSTIRII

Le monastere de Cochula, dep. de Botochani Aflată la 20 de km sud-est de Botoşani şi datând din 1535, Mănăstirea Coşula îşi întâmpină pelerinii şi vizitatorii cu pisania, aflată deasupra uşii de la intrare, „Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, a binevoit pan Mateiaş, marele vistiernic de a zidi hramul Sfântului Nicolae, în mănăstirea lui la Miletin s-a început aprilie 23 şi s-a săvârşit în acelaşi an în anul 7043 ( 1535) septembrie 8 zile”.

mai multe

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
www.inforegio.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro